Zrealizowane

Projekty badawcze międzynarodowe

 

EUREKA E! 3590 Use-Glycerol
"Nowe metody zagospodarowania frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla"

W ramach realizacji projektu prowadzono prace mające na celu wykorzystanie frakcji glicerynowej lub produktów uzyskanych z przerobu frakcji glicerynowej do produkcji paliw płynnych (oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa morskiego) i środków smarowych (smarów plastycznych, cieczy obróbkowych i płynów hydraulicznych).

EUREKA -E! 3944 RENEVOIL&FUEL
"Rozwój technologii przetwarzania olejów roślinnych i tłuszczów odpadowych jako komponentów bazy olejowej biodegradowalnych środków smarowych i paliw"

W ramach realizacji projektu opracowano technologie produkcji smaru plastycznego ogólnego stosowania na bazie komponentów biodegradowalnych z wykorzystaniem produktów pochodzących z przeróbki komponentów odpadowych z produkcji biodiesla.

Projekty badawcze krajowe

 

ROK 2015

 1. 1.Wstępne badania hamowniane na modelowym turbinowym silniku odrzutowym zasilanym nietradycyjnymi paliwami

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu : 01.06.2014 r.

Czas trwania projektu : 18 miesięcy

Kierownik projektu:Bartosz Gawron

Opis :

Niniejsza praca polegała na testowaniu nowo zbudowanego laboratoryjnego stanowiska hamownianego MiniJETRig oraz opracowaniu schematu prób silnikowych. Wstępne badania i wyniki potwierdzają możliwość prowadzenia na stanowisku MiniJETRig różnych prac w zakresie badań nad alternatywnymi paliwami dla lotnictwa. W niniejszej pracy badano paliwo lotnicze Jet A-1 oraz mieszanki Jet A-1 z butanolem. Badano parametry fizykochemiczne, parametry pracy silnika oraz emisję spalin.

 1. 2.Uwarunkowania i ograniczenia formalno-techniczne wprowadzenia biowęglowodrów do paliw lotniczych

Instytucja finansująca :Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu : 01.01.2015.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Urszula Kaźmierczak

Opis:

W wyniku realizacji pracy opracowano algorytm działań zmierzających do wdrożenia biopaliw z określoną zawartością biowęglowodorów w lotnictwie cywilnym i wojskowym.

 

 1. 3.Opracowanie nowej cieczy magnetoreologicznej o polepszonych właściwościach smarnych.

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Początek realizacji projektu: 01.01.2015 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu : Emil Nowiński

Opis :

Celem pracy badawczej było opracowanie cieczy magnetoreologicznej o lepszych właściwościach smarnych w porównaniu do takich cieczy dostępnych na rynku. Cel został osiągnięty poprzez dobór odpowiedniej lepkości bazy olejowej oraz granulacji i ilości fazy aktywnej w polu magnetycznym, a także poprzez dobór odpowiednich dodatków smarnych, dodatków dyspergujących oraz powierzchniowo aktywnych.

W rezultacie powstała substancja magnetoreologiczna o lepszych właściwościach smarnych i właściwościach magnetycznych nie odbiegających od właściwości jakie posiadają ciecze magnetoreologiczne produkowane przez czołowych producentów.

 

ROK 2014

 1. 4.Laboratoryjne stanowisko hamowniane miniaturowego turbinowego silnika lotniczego do badań procesu spalania paliw lotniczych nowej generacji.

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Program Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Początek realizacji projektu: 01.01.2014 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu : Bartosz Gawron

Opis :

W ramach realizacji zadania zostało wytworzone laboratoryjne stanowisko hamowniane miniaturowego turbinowego silnika lotniczego. Głównym elementem stanowiska są miniaturowe silniki odrzutowe serii GTM. Silniki zostały wykonane w dwóch wersjach: w obudowie metalowej oraz w obudowie szklanej. Wymiernym efektem zastosowania modelowych silników odrzutowych są niewielkie koszty związane z ilością paliwa niezbędnego do przeprowadzenia prób stanowiskowych. Wytworzone stanowisko badawcze umożliwia pomiar podstawowych parametrów pracy miniaturowego silnika odrzutowego, pomiar składników spalin oraz pomiar wielkości i ilości cząstek stałych emitowanych przez silnik.

 

 1. 5.Biopaliwa dla lotnictwa – koncepcja wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu: 01.01.2014 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu : Urszula Kaźmierczak

Opis :

        W ramach realizacji pracy stwierdzono, że produkty uzyskane z technologii HVO są węglowodorami parafinowymi o znacznie gorszych właściwościach niskotemperaturowych niż wymagane dla paliw lotniczych.Dodawanie biowęglowodrów z technologii HVO do paliwa Jet A1 jest możliwe, jednakże wymaga odpowiedniego doboru składu komponentowego mineralnego paliwa Jet, jak również możliwości poprawy niektórych właściwości mieszanek przez dodatki uszlachetniające.

 

 1. 6.Zastosowanie butanolu/biobutanolu jako komponentu paliwa JET A-1 i oleju napędowego – rozszerzone badania laboratoryjne

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu:01.01.2014 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Andrzej Kulczycki

Opis:

W wyniku przeprowadzenia wstępnych badań nad możliwością zastosowania biobutanolu do komponowania paliw lotniczych typu Jet A1 oraz olejów napędowych stwierdzono, że jest to kierunek właściwy i aktualnie rozwijany w świecie. Wprowadzenie biobutanolu do paliwa Jet A1 powoduje przede wszystkim niekorzystne zmiany wprzewodności elektrycznej oraz smarności określanej w teście BOCLE.Te dwa parametry paliwa lotniczego nakładają ograniczenie w dopuszczalnym stężeniu biobutanolu na poziomie 10 %(V/V). Uznano jednak, że biobutanol może być stosowany do komponowania biopaliw: BIO-Jet i BIO-ON charakteryzujących się niższą od wymaganej dla Jet A1 i ON temperaturą zapłonu, przewidzianych do stosowania w naziemnych silnikach turbinowych oraz w silnikach o ZS
w wybranych flotach pojazdów oraz w urządzeniach stacjonarnych.

 

 1. 7.Badania wstępne wpływu nano i mikro komponentów aktywnych elektromagnetycznie na podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne wybranych cieczy roboczych w polu elektromagnetycznym

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu: 01.01.2014 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu : Emil Nowiński

Opis :

Celem pracy była identyfikacja właściwości fizykochemicznych cieczy magneto i elektro reologicznych i ich mieszanin w aspekcie przyszłych zastosowań w technice oraz określenie wpływu wybranych nano i mikro komponentów aktywnych elektromagnetycznie, na niektóre właściwości cieczy roboczych.

Uzyskane rezultaty zmian lepkości cieczy w polu elektromagnetycznym oraz magnetycznym związane są nie tylko ze zmianą reologii cieczy na skutek oddziaływania pól magnetycznych, ale także z koncentracją i wielkością cząsteczek fazy stałej oraz lepkością nośnika. Ciecze te posiadają dość słabe właściwości smarne jednak właściwości te można poprawić poprzez oddziaływanie polem magnetycznym (elektromagnetycznym) na węzeł tarcia smarowany taką cieczą.

 

ROK 2013

 1. 8.Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw.

Instytucja finansująca: NCBiR, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”- Instytut Technik i Technologii Specjalnych Sp. z o.o. zawarł z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w dniu 23.10.2012 r. umowę na rzecz realizacji projektu na wykonanie prac badawczych

Początek realizacji projektu : styczeń 2013 r.

Czas trwania projektu : 19 miesięcy

Kierownik projektu : Wojciech Dzięgielewski

Opis :

Wykonano badania spektroskopowe w obszarze IR próbek bioetanolu po różnym, stosunkowo długim czasie przechowywania. Wytypowano spektroskopowe techniki detekcji zmian składu chemicznego biokomponentów w trakcie ich przechowywania.W ramach projektu opracowano:

 • założenia konstrukcyjne stanowiska i metodyki badań,
 • metodykę poboru reprezentatywnych próbek biokomponentów oraz zbadano niepewność pomiarów odnoszących się do bioetanolu i FAME.
 • projekt mobilnego zestawu do analiz spektralnych
 • program przetwarzający uzyskane wyniki analiz spektralnych badanych biokomponentów
 • procedury badawcze. Przeprowadzono badania weryfikacyjne w zakresie oceny skłonności do starzenia biokomponentów przy użyciu symulatora zbiornika ( 2 biokomponenty) o różnej skłonności do starzenia.
 1. 9.Określenie wpływu dodatku biokomponentu na właściwości smarne paliw-weryfikacja przydatności metod badania właściwości smarnych

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu :01.02.2013 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Bartosz Gawron

Opis:

W ramach realizacji pracy zbadano wpływ zawartości FAME na własności smarne paliwa mineralnego Jet A-1 oraz oleju napędowego. Stwierdzono, że zarówno dla mieszanek FAME z paliwem lotniczym Jet A-1 oraz z olejem napędowym własności smarne tych mieszanek dla wszystkich skomponowanych stężeń, wykazują polepszenie tych własności w odniesieniu do właściwości smarnych czystych paliw naftowych (bez FAME). Określono również charakter zmian własności smarnych wytworzonych mieszanek paliwa mineralnego z FAME w analizowanym okresie przechowywania – ok. 6 miesięcy.

 

 1. 10.Prognoza wprowadzania biopaliw do lotnictwa w aspekcie światowych i europejskich uwarunkowań prawnych oraz aktualnych trendów badawczych – analiza aktów prawnych i opracowań techniczno-ekonomicznych

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu: 01.01.2013 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Urszula Kaźmierczak

Opis:

W rezultacie pracy stwierdzono, że w światowym lotnictwie panuje wyraźny trend we wdrażaniu biopaliw. Specyfika eksploatacji statków powietrznych powoduje jednak, że wdrażanie biopaliw w lotnictwie przebiega znacznie wolniej niż w transporcie samochodowym. Redukcja emisji CO2 w lotnictwie poprzez wdrażanie biopaliw stwarza nowe uwarunkowania surowcowe, technologiczne, eksploatacyjne i logistyczne wymagające stworzenia specyficznego sektora biopaliw lotniczych. Sektor ten wymaga odrębnych zasad organizacyjnych oraz dostosowania kosztów wytwarzania biopaliw do ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania lotnictwa cywilnego i wojskowego.

 

 1. 11.Zastosowanie butanolu/biobutanolu jako komponentu paliwa JET A-1 i oleju napędowego – badania wstępne

Instutucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu : 01.01.2013 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Andrzej Kulczycki

Opis:

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodawanie biobutanolu wprost do paliw do turbinowych silników lotniczych oraz do olejów napędowych napotka liczne ograniczenia. Niemniej stosowanie biobutanolu pozwoli na ograniczenie emisji CO2, co uzasadnia prowadzenie dalszych badań nad możliwością wykorzystania biobutanolu jako biokomponentu paliw lotniczych i olejów napędowych.

 

 1. 12.Środek do usuwania olejów smarowych i konserwacyjnych z rozlewisk na płytach lotniskowych, nawierzchniach dróg oraz sprzętu wojskowego- opracowanie wstępnych założeń technologicznych

Instytucja finansująca :Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Początek realizacji projektu : 01.01.2013 r..

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu: Andrzej Kulczycki

Opis:

Opracowano wstępne założenia technologiczne dla środka do usuwania olejów smarowych i konserwacyjnych z rozlewisk na płytach lotniskowych, nawierzchniach dróg oraz sprzętu wojskowego.

 

 1. 13.Badania nad technologią wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych
  o zwiększonej odporności na utlenianie i polepszonych właściwościach niskotemperaturowych
  .

Instytucja finansująca : NCBiR , Program Badań Stosowanych – edycja II,

Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej oraz partnerem przemysłowym Silesia Oil sp. z o.o.

Początek realizacji projektu : styczeń 2014 r.

Czas trwania projektu : 31 miesięcy

Kierownik projektu : Tomasz Gołębiowski

Opis :

W ramach projektu opracowano biodegradowalny smar plastyczny o żądanych właściwościach. W chwili obecnej trwają prace nad optymalizacją procesu wytwarzania tego środka smarowego.

 

 1. 14.Ustalenie możliwości zastosowania biowęglowodorów do produkcji paliwa lotniczego i oleju napędowego – analiza dostępnych technologii

Instytucja finansująca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poczatek realizacji projektu : 01.01.2013 r.

Czas trwania projektu : 12 miesięcy

Kierownik projektu : Wojciech Dzięgielewski

Opis :

W ramach projektu opracowano biodegradowalny smar plastyczny o żądanych właściwościach. W chwili obecnej trwają prace nad optymalizacją procesu wytwarzania tego środka smarowego.

 

ROK 2012

 1. 15.Opracowanie modelu informatycznego narzędzia do monitorowania procesu starzenia paliw w oparciu o numeryczną analizę zjawisk fizykochemicznych.

Instytucja finansująca : w ramach Programu Badań Stosowanych w konsorcjum z AGAT IT S.A. - PBS1/B9/4/2012, finansowany przez NCBiR

Początek realizacji projektu : 18.12.2012 r.

Czas trwania projektu : 16 miesięcy

Kierownik projektu : Wojciech Dzięgielewski

Opis :

Opracowano i zweryfikowano modele matematyczne i numeryczne, pod kątem możliwości zastosowania do prognozowania okresów przechowywania paliw (zaproponowano zastosowanie równoległe dwóch modeli: sztucznych sieci neuronowych z wejściem ostatnich serii parametrów oraz maszynę wektorów nośnych) oraz szacowania wartości parametrów mieszanin paliw, w zależności od stężeń i wartości parametrów normatywnych paliw wyjściowych (aplikacja umożliwia otrzymywanie mieszaniny o konkretnych właściwościach oraz jednoczesne optymalizowanie składu i właściwości w pełnym zakresie parametrów przewidzianych w odpowiednich dokumentach normatywnych).

 

 1. 16.Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opisu procesu współuwodornienia tłuszczów i olejów napędowych w instalacjach rafineryjnych Grupy LOTOS S.A.

Instytucja finansująca : Grupa LOTOS S.A.

Początek realizacji pracy :29.06.2012 r.

Czas trwania pracy : 2 tygodnie

Zespół realizujący : W. Dzięgielewski, G. Karp, U. Kaźmierczak, A. Kulczycki

Opis :

Przedstawienie technologii współuwodornienia tłuszczów w aspekcie sposobu rozliczania takiego przerobu oraz odniesienie do obowiązujących przepisów prawnych w tym w zakresie NCW oraz zrównoważonego rozwoju.

 

 1. 17.Analiza wypełnienia przez biokomponenty, wytwarzane w istniejących instalacjach i wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych kryteriów zrównoważonego rozwoju zawartych w dyrektywie PE I RE 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych pod kątem wprowadzenia w nich zmian technologicznych lub zastąpieniu nowymi, zapewniającymi spełnienie powyższych kryteriów

Instytucja finansująca : Ministerstwo Gospodarki

Początek realizacji pracy : wrzesień 2012

Czas trwania pracy : 3 miesiące

Zespół realizujący : W. Dzięgielewski, M. Domański, T. Gołębiowski, G. Karp, U. Kaźmierczak, A. Kulczycki

Opis :

Przeprowadzono analizę wypełnienia przez biokomponenty, wytwarzane w istniejących instalacjach i wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych kryteriów zrównoważonego rozwoju zawartych w dyrektywie PE I RE 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych pod kątem wprowadzenia w nich zmian technologicznych lub zastąpieniu nowymi, zapewniającymi spełnienie powyższych kryteriów.

 

18. Badania nad mechanizmami i kinetyką procesu degradacji termicznej paliwa do turbinowych silników lotniczych

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Podstawa realizacji: Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2011/01/D/ST8/06567

Początek realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r.

Czas trwania projektu: 40 miesięcy

Kierownik projektu: dr inż. Jarosław Sarnecki

Opis :

Przeprowadzono badania przebiegu i dynamiki procesu rozkładu paliw lotniczych) produkowanych w krajowych rafineriach z wykorzystaniem różnych procesów produkcyjnych) w wysokich temperaturach oraz tworzenia nagarów w układach paliwowych statków powietrznych                         czytaj więcej

 

ROK 2011

 1. 19.Przygotowanie do wdrożenia systemu wystawiania świadectw potwierdzających zgodność wytwarzanego FAME/B100 z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz nadzór nad wdrożeniem systemu do stosowania w J&S ENERGY S.A.

Instytucja finansująca :J&S ENERGY S.A.

Początek realizacji pracy : 10.02.2011 r.

Czas trwania pracy : 3,5 miesiąca

Zespół realizujący : A. Kulczycki, U. Kaźmierczak

Opis :

Przygotowanie J&S ENERGY S.A. do wdrożenia i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania gwarantującego zdolność do samodzielnego wydawania świadectw w zakresie zgodności produkowanego FAME z polityką zrównoważonego rozwoju przedstawioną w Dyrektywach 2009/28/WE i 2009/30/WE.

 1. 20.Opracowanie i wdrożenie systemu zrównoważonego rozwoju w zakresie biopaliw

Instytucja finansująca : EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Początek realizacji pracy : 07.03.2011 r.

Czas trwania pracy : 2 tygodnie

Zespół realizujący : A. Kulczycki, U. Kaźmierczak

Opis :

Przygotowanie EUROSERVICE ZPT do wdrożenia i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania gwarantującego zdolność do samodzielnego wydawania świadectw przez w zakresie zgodności produkowanego FAME z polityką zrównoważonego rozwoju przedstawioną w Dyrektywach 2009/28/WE i 2009/30/WE.

 1. 21.Opracowanie technicznych i organizacyjnych podstaw wdrożenia w Grupie LOTOS S.A. technologii współuwodornienia tłuszczów.

Instytucja finansująca : Grupa LOTOS S.A.

Początek realizacji pracy :21.07.2011 r.

Czas trwania pracy : 3 miesiące

Zespół realizujący : W. Dzięgielewski, G. Karp, U. Kaźmierczak, A. Kulczycki, J. Sarnecki

Opis :

Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do podjęcia przez Grupę LOTOS S.A. decyzji o wyborze technologii współuwodornienia, określenia działań organizacyjno-prawnych umożliwiających wprowadzenie do obrotu i zaliczania do NCW przez Grupę LOTOS S.A. biowęglowodorów , wytwarzanych w co-processingu w technologii HVO.

ROK 2010

 1. 22.Bilans biomasy pod kątem biopaliw II generacji.

Instytucja finansująca : PKN ORLEN S.A.

Początek realizacji pracy : 04.11.2010 r.

Czas trwania pracy : 8 tygodni

Zespół realizujący : A. Kulczycki, U. Kaźmierczak

Opis :

Analiza dostępnych danych o obecnych i prognozowanych zasobach biomasy. Określenie zasobów roślin zbożowych i oleistych jako surowców do wytwarzania bioetanolu i FAME. Określenie rodzajów biomasy stanowiących potencjalny surowiec do wytwarzania biopaliw II generacji.

 

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP