Publikacje

 

2015

 • Krawczyk K., Nowiński E., Wronka G., Zurowski W.: Conditions of Development of the Boundary Layer and Some of its Properties, SAIT 11th International Tribology Conference, Pretoria 2015.
 • Krawczyk K., Nowiński E., Wronka G., Zurowski W.: The Way to Determine Liquid Friction Conditions, SAIT 11th International Tribology Conference, Pretoria 2015.
 • Kulczycki A.: The influence of oxygenates on lubricity of fuels for CI engines, Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.22, No. 2, 2015.
 • Dzięgielewski W., Gawron B., Kulczycki A.: Low temperature properties of fuel mixtures of kerosene and FAME type used to supply turbine engines in marine and other non-aeronautical applications; Polish Maritime Research, No 2/2015.
 • Gawron B., Białecki T., Sarnecki J.: The Testing of Combustion Process in Miniature Turbine Engines, Symposium on Test Cell and Controls Instrumentation and EHM Technologies for Military Air, Land and Sea Turbine Engines AVT-229, Applied Vehicle Technology Panel (NATO), 2015.
 • Gawron B., Białecki T.: The laboratory test stand of the miniature jet engine to research aviation fuels combustion process, 6 th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS 2015), 2015.
 • Gawron B., Białecki T.: The laboratory test rig with miniature jet engine to research aviation fuels combustion process, Journal of KONBiN 4 (36), 2015.
 • Dzięgielewski W.: Discussion on the methodology of the lubricity determination of diesel fuels, containing non petroleum components, Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol. 22 No.2, 2015.
 • Białecki T.: Przewodność elektryczna paliw do turbinowych silników lotniczych F-34 i F-35 (Jet A-1) w łańcuchu dystrybucyjnym, Journal of KONBiN 4 (36), 2015.
 • Nowiński E.: Special additives influence on wear of sliding elements lubricated with magnetorheological fluids, 1st International Conference on Tribology TURKEYTRIB, Istambul 2015.
 • Nowiński E., Krawczyk K.: Changes of friction conditions during DC voltage influence on friction pair, 1st International Conference on Tribology TURKEYTRIB, Istambul 2015.
 • Gołębiowski T., Nowiński E.: Możliwość zastosowania biodegradowalnych smarów plastycznych w eksploatacji maszyn roboczych, Technika Transportu Szynowego, 12/2015.

2014

 • Karp G.: Changes in water transport standard requirements and their effect on technology, Journal of Polish Cimac, Vol. 9 No. 3, 2014,
 • Białecki T.: Redukcja emisji dwutlenku węgla kierunkiem rozwoju paliw lotniczych, Journal of KONBiN Nr 1 (29), 2014.
 • Sarnecki J.: Innovative test rig for jet fuels thermal stability testing, Journal of KONBiN, 1 (29), 2014.
 • Sarnecki J.: Jet fuels diversity, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 21, no.4, 2014.
 • Sarnecki J.: Jet fuels degradation under severe thermal loads, Journal of KONBiN 3 (31), 2014.
 • Dzięgielewski W., Gawron B., Kaźmierczak U., Kulczycki A.: Butanol/biobutanol as a component of an aviation and diesel fuel, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21, No. 2, 2014.
 • Dzięgielewski W., Kulczycki A.: Discussion over correctness of methodes used for test of fuels resistance to aging process, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21, No. 4, 2014.
 • Kulczycki A., Kajdas C.K., Hong Liang H.: On the mechanism of catalysis induced by mechano-activation of solid body, Materials Science-Poland, 32(4), 2014.
 • Gawron B., Dzięgielewski W.: Initial research of the effect of FAME containing petroleum fuel blends storage on lubricity, Journal of Polish CIMAC, Vol. 9 no 2, 2014.
 • Błachnio J., Dzięgielewski W., Kułaszka A., Zasada D.: Wpływ czynników eksploatacyjnych na stan żaroodpornej powłoki łopatek turbiny gazowej, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Managment; nr 68, 2014
 • Dzięgielewski W.; Evaluation of effect of changes during long term storage on fuel cheracteristics, Journal of Polish CIMAC, Diagnosis, reliability and safety; Vol. 9 No.2, 2014
 • Nowiński E., Sarnecki J.: The assessment of friction process of model kinematic pair worked under DC voltage, Journal of KONBiN, No 3(31), 2014.

2013

 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: The possibilities of biocomponents to meet the sustaninability criteria during years 2017 and 2018 in the extent of GHG emission by modification of their production technology and using RES in energy infrastructure, Polish Jurnal of Environmental Studies – Hard Olsztyn Vol. 22, No. 6, 2013.
 • Nowiński E., Giemza B., Domański M.: Pomiar grubości cienkich warstw olejowych w aspekcie występowania zjawiska triboelektrycznego, Journal of KONBiN 3,4 (27,28), Warszawa 2013.
 • Giemza B., Nowiński E., Domański M.: Zastosowania gazodynamicznych łożysk foliowych jako podpór wysokoobrotowych turbin, Journal of KONBiN 3,4 (27,28), Warszawa 2013.
 • Giemza B., Król A., Kałdoński T.: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz metod doboru substancji smarujących porowate łożyska ślizgowe – rozdział 1 w monografii pt. Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji – Badania i prognozy, Praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Kałdońskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013.
 • Giemza B., Gocman K., Kałdoński T.: Żelazne łożyska porowate nowej generacji z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na powierzchni ślizgowej tulei – rozdział 3 w monografii pt. Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji – Badania i prognozy, Praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Kałdońskiego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013.
 • Giemza B., Kałdoński T.: Porowate tuleje ślizgowe nowej generacji spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h-BN – rozdział 4 w monografii pt. Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji – Badania i prognozy, Praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Kałdońskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013.
 • Giemza B., Kałdoński T.J., Król A., Kałdoński T.: Porowate tuleje ślizgowe nowej generacji spiekane z proszku żelaza, nasączone dobraną cieczą jonową i kompleksowo modyfikowane – rozdział 8 w monografii pt. Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji – Badania i prognozy, Praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Kałdońskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013.
 • Łosiewicz M.: Oznaczanie zawartości kwasu di-linolowego – dodatku przeciwkorozyjno-smarnościowego w paliwie lotniczym, Prace Naukowe ITWL, zeszyt nr 32, 2013.
 • Karp G., Dzięgielewski W.: Wpływ surowca na właściwości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), Prace naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zeszyt 32, Warszawa 2013.
 • Dzięgielewski W., Karp G.: Tendencje zmian wybranych parametrów „ekologicznych” paliw. Prace naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zeszyt 32, Warszawa 2013.
 • Dzięgielewski W., Karp G.: Factors and Threats Regarding Sustainability Criteria Meeting in Chain of Fuels' Biocomponents Production in Poland, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 22, 2013.
 • Gawron B., Kaźmierczak U.: Hydrocarbon biocomponents use in aviation fuels – preliminary analysis of issues, Journal of KONBIN 3,4 (27,28), 2013.
 • Gielo-Klepacz H.: Problemy towarzyszące eksploatacji niskokrzepnących płynów do układów do układów chłodzenia silników spalinowych we współcześnie stosowanym sprzęcie i próba ich rozwiązania, Prace naukowe ITWL, Zeszyt 32, 2013.
 • Dzięgielewski W., Lipska – Żywicka D.; Normalizacja materiałowo - techniczna na rzecz obronności państwa,Normalizacja, jakość i kodyfikacja w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013

2012

 • Kulczycki A., Kajdas C.: A new attempt to better understand Arrehnius equation and its activation energy – Chapter 4, Tribology in Engineering; Intech ISBN 980-953-307-460-8, Book edited by: Asst. Prof. Dr. Hasim PIHTILI Mechanical Engineering Dep. Fırat University, Elazig / Turkey 2012.
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu, Studia Ecologiae et Bioethicae, 2012.
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: Wpływ emisji energii dźwiękowej ze szlaków komunikacyjnych i innych miejsc konsumpcji energii na zdrowie ludzi, Studia Ecologiae et Bioethicae, 2012.
 • Dzięgielewski W., Gawron, B.: Problem stabilności termicznej współczesnych paliw do turbinowych silników lotniczych – badania wstępne, Journal of KONBIN 1 (21),
  Warszawa 2012.
 • Dzięgielewski W., Gawron B.: Investigation to check applicability of 1st generation biocomponents to fuels for turbine aircraft engines, Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Zeszyt nr 30, Warszawa 2012.
 • Dzięgielewski W. Kaźmierczak U., Kulczycki A., Jankowski A.; Mikroemulsion fuels for piston engines, Journal of KONBIN - Safety and Reliability Systems, 1 (21) 2012
 • Gielo-Klepacz H.: Badania mieszalności płynów do chłodnic samochodowych w aspekcie różnorodności składu pakietu dodatków, Konferencja NT – XI Forum dyskusyjnego: Analityczno - technologiczne aspekty jakości współczesnych przetworów naftowych, gazowych oraz biopaliw, 2012.
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A., Stręk W., Ozimina D.: Opracowanie technologii ograniczenia emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych poprzez jego wykorzystanie jako substratu do wytwarzania produktów energetycznych/paliw, Konferencja zorganizowana przez sektor cementowo – wapienniczy, kwiecień 2012.

2011

 • Sarnecki J., Kulczycki A.: Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty, Journal of KONBiN, Nr 1(17), 2011.
 • Górski W., Głąb J.: Potencjalne możliwości produkcji 2,5-dimetylofuranu jako komponentu paliw silnikowych w Polsce, Przemysł Chemiczny, Tom 90, Zeszyt 1, 2011.
 • Karp G., Głąb J., Łosiewicz M.: Wpływ surowca na właściwości FAME na podstawie analizy literaturowej, materiały konferencyjne Sekcji Pollab - Petrol, Gdańsk-Sobieszewo 2011.
 • Dzięgielewski W., Karp G.: Przebieg zmian wybranych właściwości paliw lotniczych w czasie przechowywania i na drodze dystrybucji, Journal of KONBIN 4 (20), 2011.
 • Dzięgielewski W.: Single fuel policy for application for land and sea, Journal of KONBIN 1(17), 2011.
 • Dzięgielewski W.: Effect of temperature on electrical conductivity of fuels for aviation turbine engins, Journal of KONBIN 1(17), 2011
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: Energetyczny recykling polimerów - perspektywy rozwoju w aspekcie uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy recyklingu, 2011.
 • Kulczycki A., Dzięgielewski W.: Biopaliwa lotnicze oparte na biowęglowodorach i innych biokomponentach, Journal of KONBiN No 1(17), 2011.
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: System znakowania paliw lotniczych, Journal of KONBIN Nr 1 (17), 2011.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: Study on The Surface Activity Parameters of Chosen Oils in The Aspect of Their Application To The Porous Sliding Bearing, STLE/ASME 2011 International Joint Tribology Conference IJTC, October 23-26, 2011, Los Angeles, California, USA, Proceedings of STLE/ASME 2011 International Joint Tribology Conference IJTC.
 • Terpiłowski J., Gawron B., Woroniak G.: The investigation of transient heat transfer in composite materials on the example of carbon/epoxy composites, referat prezentowany w formie plakatu naukowego na 19th European Conference on Thermophysical Properties, Thessaloniki 2011.
 • Krawczyk K., Nowiński E., Chojnacka A.: Możliwości sterowania siłą tarcia za pomocą prądu elektrycznego przepływającego przez strefę tarcia, Tribologia nr 2/2011.
 • Terpiłowski J., Gawron B., Woroniak G., The investigation of transient heat transfer in composite materials on the example of carbon/epoxy composites, streszczenie referatu z 19th European Conference on Thermophysical Properties zamieszczone w materiałach konferencyjnych Books of Abstrac”, 2011.
 • Krawczyk K., Chojnacka A., Nowiński E.: Mechanizm konstytuowania warstwy granicznej z uwzględnieniem zjawisk triboelektrycznych, Tribologia nr 1/2011.

2010

 • Kaźmierczak U., Kulczycki A.: Technologia wytwarzania DME z odpadowych tworzyw sztucznych jako zaawansowana forma recyklingu energetycznego, Konferencja organizowana przez Polską Izbę Paliw Płynnych, 2010.
 • Kajdas C., Karpinska A., Kulczycki A.: Industrial Lubricants, Chapter 8, Chemistry and Technology of Lubricants; Third Edition, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2010.
 • Król A., Giemza B., Kałdoński T.: Aging Process of Basic Mineral and Synthetic Oils during Durability Tests of Porous Sliding Bearings, Proceedings of 17th International Colloquium Tribology, Proceedings of Stuttgart/Ostfildern, Niemcy 2010.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: The Research on the Lubricant Aging under Durability Test of the Porous Sliding Bearings, Vol. I, str. 142-143, Advanced Tribology, Wydawnictwo: Springer-Verlag GmbH Jointly published with Tsinghua University Press, 2010.
 • Durejko T., Lipinski S., Giemza B.: Porous Fe40Al Sinters for Self-Lubricating Bearings, Proceedings of PM 2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Włochy 2010.
 • Giemza B., DurejkoT.: Porous Structure of Fe40al Sinters for Self-Lubricating Bearing, Proceedings of PM 2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Włochy 2010.
 • Giemza B., Król A., Kałdoński T.: Investigations of application area of porous self-lubricating sliding bearings, Proceedings of NordTrib 2010, Szwecja 2010.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: Study on Oxidation Process of The Mineral Gear and PFPE Oil During Durability Tests of The Porous Sliding Bearings, Wydawnictwo: ASME, 2011, Vol. I, 223-225, Proceedings of IJTC 2010.
 • Gocman K., Kałdoński T., Król A., Giemza B.: Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na powierzchni ślizgowej tulei, Tribologia, nr 6/2013.
 • Dante R. C., Kajdas C., Kulczycki A.: Theoretical advances in the kinetics of tribochemical reactions, Reaction kinetics, mechanisms and catalysis; V. 99, No. 1 (2010).
 • Kajdas C., Kulczycki A., Kurzydłowski K. J., Molina G.: Activation energy of tribochemical and heterogeneous catalytic reactions, Materials Science-Poland, Vol. 28, No. 2, 2010.
 • Sułek M.W, Kulczycki A., Małysa A.: Assessment of lubricity of compositions of fuel oil with biocomponents derived from rapeseed, Wear, 268, 2010.
 • Krawczyk K., Firkowski A., Nowiński E.: Mierzenie zmian grubości filmu olejowego w badaniach tribologicznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW nr 2/2010.
 • Dzięgielewski W.; Zanieczyszczenia paliw lotniczych na drodze dystrybucji, Konferencja Naukowo – Techniczna – VII Forum Dyskusyjne: Analityczno – technologiczne aspekty jakości współczesnych paliw (Konferencja Naukowo - Techniczna - VII Forum Dyskusyjne), Warszawa 2010.

2009 rok

 • Gawron B.: Research of icing possibility of an aircraft piston engine induction system equipped with a float-type carburettor with a throttle slide. Referat konferenycjny opublikowany w monografii “Advanced Technologies in Production Engineering” pod redakcją Jerzego Józwika. Lublin, 2009.
 • Karp G.: Wpływ estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) na właściwości fizyko-chemiczne paliwa do silników turbinowych. Materiały konferencyjne Politechniki Gdańskiej z konferencji EXPLO -DIESEL 2009
 • Karp G.: Effect of Fatty Acid Methyl Esters (FAME) on Physical and Chemical Properties of Aviation Turbine Fuels. JOURNAL OF POLISH CIMAC, 2009 Diagnosis, Reliability and Safety.
 • Biernat K., Kulczycki A. – Trends in biofuel market development in relation to regulations of European Union. Przemysł Chemiczny, V. 88, 2009,
 • Górski W., Kulczycki A. – Dimethyl ether. A future fuel for diesel engine?. Przemysł Chemiczny, V. 88, 2009
 • Gocman K., Giemza B., Kałdoński T.: Modelling of moment of friction under increasing load using artificial neural networks, Solid State Phenomena Vol. 144, Trans Tech Publications Inc., Switzerland 2009..
 • Król A., Giemza B., Kałdoński T.: The research of oil properties after durability test of porous bearings. Journal of Kones Powertrain and Transport Vol. 16/No.1/2009.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: Service-life of porous bearings impregnated by greases. Proceedings of World Tribology Congress 2009, Kyoto, Japonia, 2009.
 • Król A., Kałdoński T., Giemza B.: The research of PFPE and mineral oils under stand durability tests of the porous sliding bearings, Proceedings of World Tribology Congress 2009, Kyoto, Japonia, 2009.
 • Sarnecki J., Dzięgielewski W.: Discussion on microbial contamination of naval fuels. Polish Maritime Research no 3(61) 2009 vol. 16, Politechnika Gdańska,
 • Sarnecki J., Borgoń J., Zieliński J.: Proposition of methodology for engine lubricants rheoogical properties estimation, Journal of Polish CIMAC, vol. 4 Diagnosis, Reliability and Safety, Explo-Diesel & Gas Turbine `09. Gdańsk 2009,
 • Sarnecki J., Dzięgielewski W., Szczepanik R.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu przebiegu procesów tribologicznych w układach: paliwowym oraz łożyskowania silnika lotniczego. Konferencja LOGITRANS 2009, Politechnika Radomska. Artykuł opublikowany w czasopiśmie "Logistyka"
 • Sarnecki J., Dzięgielewski W.: Wstępna analiza wpływu biokomponentów na właściwości paliw lotniczych, Konferencja LOGITRANS 2009. Politechnika Radomska. Artykuł opublikowany w czasopiśmie "Logistyka"

 

2008 rok

 • Kajdas C., Kulczycki A. - A new idea of the influence of solid materials on kinetics of chemical reactions; - Materials Science-Poland, Vol. 26, 2008
 • Król A., Giemza B., Kałdonski T.: Investigation of the porous bearings impregnated by aged oils, Proceedings of 16th International Colloqium Tribology In Stuttgart/Ostfildern, Niemcy, 2008.

 

2007 rok

 • Sarnecki J., Zieliński J.: Testing the resistance of piston engine oils against mechanical degradation. Journal of Polish CIMAC, vol. 2 Energetic Aspects, Explo-Diesel & Gas Turbine `07, Gdańsk 2007.
 • Sarnecki J., Dzięgielewski W., Gołębiowski T., Zieliński J.: Zastosowanie biokomponentów jako baz do produkcji olejów, smarów i środków konserwacyjnych. I Kongres Oleje i Smary, Warszawa, 2007.
 • Borgoń J., Domański M., Zieliński J.: Badanie stabilności termooksydacyjnej samochodowych olejów przekładniowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, Stare Jabłonki 2007
 • Giemza B., Gocman K., Kałdoński T. Modeling of moment of friction under increasing load using artificial neural networks. Proceedings of MSM 2007 3rd International Conference Mechatronic Systems and Materials.
 • Król. A., Giemza B., Kałdoński T.: The development of the lubricants applied in the porous bearings. 2007, Vol. 14, No. 3. Journal of Powertrain and Transport Publication KONES 2007.
 • Król A., Giemza B., Kałdoński T.: The Failure of an Electric Engine Caused by The Seizure of The Porous Bearing. Proceedings of STLE/ASME International Joint Tribology Conference IJTC2007, October 22-24, 2007, San Diego, California, USA.

 

2006 rok

 • Sarnecki J., Manerowski J.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce tribologicznej, rozdział w wydawnictwie "Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej", Warszawa 2006, wyd. ITWL.
 • Domański M., Zieliński J., Gołębiowski T.: Reologia olejów smarowych w aspekcie ich prawidłowej eksploatacji. Konferencja naukowo – techniczna „Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie”, Iwonicz Zdrój 2006
 • Baczewski K., Giemza B., Kałdoński T., Król: Biodegradability and ecotoxicity investigation of environmentally friendly launching greases. Proceedings of International Conference Tribology of Alternative Fuels and Ecolubricants, Vienna Region, Austria 29-31.05.2006.
 • Baczewski K., Giemza B., Kałdoński T., Król: Stand, laboratory and verifying investigations of environmentally friendly launching greases. Proceedings of International Conference Tribology of Alternative Fuels and Ecolubricants, Vienna Region, Austria 29-31.05.2006.
 • Giemza B., Gocman K., Kałdoński T.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania zużycia przy tarciu granicznym. Biuletyn WAT Vol. LV, nr 3, 2006 Warszawa.
 • Giemza B., Król A., Kałdoński T.: Problems of the service life of self-lubricated friction couples. Solid State Phenomena Mechatronic Systems and Materials, vol. 113, Trans Tech Publications 2006.
 • Król A., Giemza B., Kałdoński T.: Influence of oil lubricity on surface activity in porous sliding bearings. str. 122-125, International Tribology Conference “Putting Tribology to Work”, Austrib 2006, Brisbane, Australia.
 • Krawczyk K., Nowiński E.: Problemy wyznaczania zakresu parametrów występowania efektu tribologicznego – możliwości sterowania siłą tarcia za pomocą prądu elektrycznego. Terotechnologia. Kielce 2006;
 • Grzywaczewski M., Krawczyk K., Nowiński E.: Koncepcja zastosowania sztucznej inteligencji do opracowania planu badań wykorzystania nowych efektów tribologii w praktyce. Terotechnologia. Kielce 2006;

 

 

2005 rok

 

 • Dzięgielewski W., Karp G.: Tendencies towards changes of sulphur content (as a selected „ecological” parameter) in fuels for land and marine engines. Materiały konferencyjne Politechniki Gdańskiej z konferencji EXPLO – DIESEL&GAS TURBINE 2005
 • Giemza B., Kałdoński T.: Artificial neural network prediction of operating parameters of porous sliding bearings. International Tribology Conference, Kobe, Japonia 29.05-02-06.2005, Book of Synopses p. 64.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: Metody badań porowatych samosmarnych łożysk ślizgowych. Tribologia nr 4/2005.
 • Giemza B., Kałdoński T., Król A.: Seizure of low-power electric engine – case study. Problemy Eksploatacji nr 2/2005.
 • Giemza B., Gocman K., Kałdoński T.: Modelowanie zużycia przy tarciu granicznym z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. IX Międzynarodowe sympozjum IPMiT, Rynia 22-24.06.2005.
 • Giemza B., Król A., Kałdoński T.: Problemy trwałości samosmarownych węzłów tarcia. VII Sympozjum naukowo-techniczne Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych, Rynia 26-28.10.2005.
 • Giemza B., Kałdoński T.: Investigations of application area of self-lubricating sliding bearings – new approach. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005, 20-23.10.2005 Wilno.
 • Giemza B., Król A., Kałdoński T.: Problem of service life of self-lubricated friction couples. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005, 20-23.10.2005 Wilno.
 • Giemza B., Kałdoński T., Cypko E., Gocman K.: Sztuczne sieci neuronowe w predykcji i klasyfikacji zużycia w warunkach tarcia granicznego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Progress transportnych sredstv i sistem”, Wołgograd, 20-23.09.2005.

 

2004 rok

 • Giemza B., Kałdoński T.: „Greases as lubricants for porous bearings”. 14th International Colloquium Tribology „Tribology and Lubrication Engineering”, 13-15.01.2004 Stuttgart/Ostfildern, Niemcy, Conference Proceedings..
 • Giemza B., Kałdoński T.: „The investigations of friction and wear of porous bearings lubricated by greases”. Third International Tribology Conference ITC 2004 Zielona Góra, 28-31.08.2004, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Volume 9 2004.
 • Giemza B., Kałdoński T.: The investigations of porous bearings impregnated by greases. Conference Proceedings and Monographs, Volume 4, 2004, Wiedeń 2004.
 • Domański M.: Wymagania i metody badań węży do paliw lotniczych. Płyny eksploatacyjne – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WOBR Sł. MPS, ISBN 83-902515-1-5, Warszawa 2004.
 • Gielo-Klepacz. H.: Dodatki zapobiegające krystalizacji wody w paliwach do turbinowych silników lotniczych stosowanych przez wojsko. Płyny eksploatacyjne, Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004 r.
 • Gielo-Klepacz. H.: Ocena właściwości korozyjnych niskokrzepnących płynów do układów chłodzenia silników spalinowych w warunkach laboratoryjnych. Płyny eksploatacyjne, Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004
 • Gielo-Klepacz. H.: Niskokrzepnące płyny do układów chłodzenia silników spalinowych stosowane przez wojska NATO. Płyny eksploatacyjne – Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004
 • Gielo-Klepacz. H.: Czynniki wpływające na wyniki oznaczania odparowalności płynów hamulcowych – Płyny eksploatacyjne – Wybrane Warszawa 2004.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP